Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr  24  w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.p24.miastozabrze.pl

Data publikacji: 2003-08-28

Data aktualizacji: 2024-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie p24.miastozabrze.pl

Strona www.p24.miastozabrze.pl Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Powiększ tekst – tak

Pomniejsz tekst – tak

Czarno-białe – tak

Wysoki kontrast – tak

Negatyw – tak

Jasne tło – tak

Podkreśl odnośniki – tak

Pogrubiona czcionka – tak

Data sporządzenia: 2023-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Barbarą Giela, sekretariat@p24.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 27 10632. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Budynek został zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia zarówno na parterze jaki i na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się dźwig.

– Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze. Są zlokalizowane na parterze obok wejścia głównego do budynku, na piętrze obok dźwigu.

– Do budynku można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.

– W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Zabrzu nie ma możliwości skorzystania z polskiego tłumacza języka migowego.

W wiacie budynku znajduje się dzwonek do przywołania pomocy osobie niepełnosprawnej.